מתחברים לגז טבעי

קיצור הליכי הסבת המפעלים
 • לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) הקמת / הסבת מתקן הפועל בגז טבעי חייבה (במקרים מסוימים) בהיתר מהממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי.
 • חובה זו יצרה נטל רגולטורי כבד מאוד על שני הצדדים הממשלה והצרכנים.


מעבר מהיתר לאישור תקינות
 • מתקני צריכת גז טבעי (וכן תחנות תדלוק ומתקני פריקת גט"ד): במקום היתר מהממונה על הבטיחות נדרשים לאישור תקינות מגופים בודקים.
 • תקופת האישור תהיה לחמש שנים.
 • הגופים הבודקים: מכון התקנים וגופים הפועלים במגזר הפרטי שיוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ויאושרו על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.
 • אישור הממונה על התקינה יכול להיות במקביל והוא ימסור החלטתו תוך 30 יום מפניית הגוף המעוניין.
 • הרשות להסמכת מעבדות תהיה מחויבת למסור החלטתה תוך 5 חודשים מעת שהוגשו אליה המסמכים


לוחות זמנים מחייבים לבדיקת המתקנים
צרכן שיפנה לגוף בודק (בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לפרסום באתר האינטרנט) – הגוף הבודק יבצע בדיקה מקדימה וישיב לפונה:
 • מתקן צריכה בעל ספיקה נמוכה (עד 300 מ"ק לשעה) ועד 5 מתקני קצה – 30 ימי עבודה.
 • מתקן בעל ספיקה גבוהה; מתקן בעל יותר מ-5 מתקני קצה; תחנת תדלוק כלי רכב בגז טבעי – 45 ימי עבודה.
 • מתקן לפריקת גט"ד (CNG) שישים ימי עבודה.
 • תיקונים בהתאם להשלמות שדרש הגוף הבודק – 15 ימי עבודה.
 • בקשה לחידוש אישור התקינות יש להגיש לגוף בודק לפחות חודשיים לפני פקיעת תוקפו.
גופים בודקים בתקופת המעבר >


תהליך הסבה לגז טבעי
 • 1.
  התייעצות עם גוף בודק או איש טכני כפי שמוגדר בתקן 6464 (באחריות הצרכן)
 • 2.
  תכנון הנדסאי (באחריות הצרכן)
 • 3.
  הגשת מסמכים לגוף בודק מוסמך בהתאם לתקן 6464 (באחריות הצרכן)
 • 4.
  בחינה והערות (תכנון) (באחריות הגוף הבודק להשיב לפנייה ובאחריות הצרכן לתקן את הערות במידה ויש כאלו)
 • 5.
  אישור התקנה (באחריות גוף בודק)
 • 6.
  הקמת המתקנים (באחריות הצרכן)
 • 7.
  אישור הגזה (באחריות גוף בודק)
 • 8.
  תקופת מבחן (ביצוע מבחנים בהתאם לתקן באחריות הצרכן)
 • 9.
  אישור תקינות כמשמעותו בחוק הגז (בטיחות ורישוי) 1989 (באחריות גוף בודק)

לרשימת המפעלים המחוברים לגז הטבעי >

תקן ישראלי 6464
 • מגדיר את הדרישות הטכניות הבטיחותיות להסבת מפעלים לגז טבעי הצנרת הפנים מפעלית ומתקני קצה.
 • התקן מאמץ בין היתר, תקנים ארופאים ואמריקאים.
 • את התקן ניתן למצוא באתר מכון התקנים בקישור המצורף.
 • מכיל 4 פרקים עיקריים :
  • מתקני הקצה – דודי מים חמים וקיטור, תנורים תהליכיים, מייבשים וכו'.
  • סביבת העבודה של המתקנים - בטיחות בגז, אוורור וכו'.
  • צנרת פנים מפעלית ממונה החלוקה ועד מתקן קצה.
  • בדיקות ואישורי מתקני קצה.
הורד תקן 6464 >